امینانه » آگهی مزایده یک باب مغازه واقع در اسلامشهر

امروز جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۲ ب.ظ

حدیث روز:

هر كس به خانواده ‏اش توهين كند خوشى‏ زندگى را از دست‏ خواهد داد . پیامبر اکرم (صلّی ‌الله ‌عليه ‌وآله)

آگهی مزایده یک باب مغازه واقع در اسلامشهر

آگهی مزایده عرصه و اعیان یک باب مغازه از رقبات موقوفه متصرفی امامزاده عقیل (ع) واقع در اسلامشهر –خیابان زرافشان خیابان امامزاده عقیل (ع) روبروی کلانتری.

به گزارش امینانه، با عنایت به ماده ۱۱ آئین نامه اجرائی تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور مصلحت وقف و بهره برداری صحیح از آن ، این اداره در نظر دارد عرصه و اعیان یک باب مغازه  از رقبات موقوفه متصرفی امامزاده عقیل (ع)  واقع اسلامشهر –خیابان زرافشان خیابان امامزاده عقیل (ع) روبروی کلانتری ۱۵  را از طریق مزایده عمومی و طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مدت یک سال به اجاره واگذار نماید. ۹۵۷۷۶۰۷

شروط آگهی مزایده

۱‏- عرصه و اعیان یک باب مغازه  به مساحت ۳۲  متر مربع با پایه اجاره ماهیانه مبلغ ۰۰۰‏/۵۰۰‏/۵  ریال .

۲‏- مدت اجاره یک سال کامل خورشیدی می باشد.

۳‏- شرکت کنندگان بایستی مبلغ ۰۰۰‏/۶۰۰‏/۶ ریال واریز و اصل فیش را همراه با پیشنهاد مبلغ سالیانه خود در پاکت دربسته به دبیرخانه این اداره تا آخر وقت اداری روزیکشنبه مورخ ۲۹‏/۵‏/۹۶ تحویل و رسید دریافت نمایند.

۴‏- اداره اوقاف و کمیسیون آگهی مزایده در قبول یا رد پیشنهادات مختار میباشند.

۵‏- هزینه کارشناسی چاپ و نشر آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.

۶‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند.

۷‏- به پیشنهادات بصورت نمابر ، مخدوش، مبهم و بدون فیش بانکی و لاک گرفتگی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۸‏- تاریخ برگزاری و رسیدگی به پیشنهادات ساعت ۳۰‏/۹ صبح روز دو شنبه مورخ ۳۰‏/۵‏/۹۶                      با حضور ذیحساب محترم اداره کل اوقاف استان تهران ونماینده دادستان خواهد بود.

۹‏- برنده مزایده می بایست از بابت تضمین اجاره بهای یکسال و تخلیه یک فقره چک در وجه اداره اوقاف                و امور خیریه اسلامشهر به امور مالی تحویل نماید.

۱۰‏- اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط بعهده برنده مزایده میباشد.

۱۱‏- برنده موظف است جهت اخذ قرارداد یک نفر بعنوان ضامن و شاهد مستأجر به این اداره معرفی نماید.

۱۲‏- برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تشکیل کمیسیون مزایده جهت تنظیم قرارداد به این اداره مراجعه نماید.

۱۳‏- در صورت انصراف برنده مزایده سپرده ایشان به نفع موقوفه ضبط و مورد مزایده به ترتیب با نفرات دوم و سوم واگذار خواهد شد و این موضوع نیز در خصوص نفرات دوم و سوم قابل اجرا می باشد.

۱۴‏- ودیعه نفرات دوم و سوم و … پس از تنظیم قرارداد اجاره با برنده مزایده مسترد خواهد شد.

۱۵‏- برنده مزایده حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ نحوی از انحاء به غیر ندارد.

۱۶‏- برنده مزایده موظف است نسبت به پرداخت ودیعه سه ماهه براساس مبلغ پیشنهای اقدام نماید.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

test
test
test

تبلیغات

test test test test test test test