امینانه » آگهی مزایده دوباب آپارتمان مسكوني در شهرقدس

امروز دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲:۴۷ ب.ظ

حدیث روز:

هر كس به خانواده ‏اش توهين كند خوشى‏ زندگى را از دست‏ خواهد داد . پیامبر اکرم (صلّی ‌الله ‌عليه ‌وآله)

آگهی مزایده دوباب آپارتمان مسكوني در شهرقدس

اداره اوقاف وامورخیریه شهرقدس تهران در نظر دارد دوباب آپارتمان مسكوني از رقبات موقوفه حسني و بارمان به مساحت 45 مترمربع واقع در شهرقدس – خيابان امامزاده – كوچه ويلا ‏- كوچه سروش ‏- پلاك 9 – واحد دوم ‏- طبقه اول شمالي و واحد هشتم طبقه پنجم را باتوجه به شروط وتعهدات ذیل ومقررات اوقافی و قانون جدید موجر ومستاجر مصوب سال 1376 به مدت یکسال به اجاره واگذار نماید.
به گزارش امینانه،اداره اوقاف وامورخیریه شهرقدس  تهران در نظر دارد دوباب آپارتمان مسكوني  از رقبات موقوفه حسني و بارمان به مساحت ۴۵ مترمربع واقع در شهرقدس – خيابان امامزاده – كوچه ويلا ‏- كوچه سروش ‏-  پلاك ۹ – واحد دوم  ‏- طبقه اول شمالي و واحد هشتم طبقه پنجم  را باتوجه به شروط وتعهدات ذیل ومقررات اوقافی و قانون جدید موجر ومستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ به مدت یکسال به اجاره واگذار نماید.
۱‏- اجاره بهاء پایه مزایده برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری ماهيانه براي واحد دوم طبقه اول مبلغ چهار ميليون  و پانصد  هزار ریال و براي واحد هشتم طبقه پنجم مبلغ چهار ميليون ريال میباشد.
۲‏- مدت اجاره ازتاریخ تنظیم سند اجاره به مدت یکسال کامل خورشیدی میباشد.
۳‏- تعمیرات مورد نیاز بعهده برنده مزایده میباشد.
۴‏- شرکت کنندگان موظف هستند مبلغ ۰۰۰‏/۸۰۰‏/۴ ریال بعنوان سپرده شركت در مزايده براي طبقه پنجم و مبلغ                                            مبلغ ۰۰۰‏/۴۰۰‏/۵ ریال بعنوان سپرده شركت در مزايده براي طبقه اول نزد بانک ملی شعبه مركزي شهرقدس (۲۶۵۴) بنام این اداره واریز و فیش مربوطه را به ضمیمه پیشنهاد کتبی با ذکر آدرس دقیق و شماره تلفن خود در پاکت دربسته ولاک ومهرشده قرار داده و حداکثر تاپایان وقت اداری روز   مورخ ۱۴‏/۲‏/۹۶  پنج شنبه  به  دبیرخانه این اداره واقع در شهرقدس – خيابان عمارت – روبروي اداره پست پلاك ۶۹ جديد  تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
۵‏- کمیسیون مزایده راس ساعت  ۱۰   صبح روز  شنبه   مورخ  ۱۶‏/۱‏/۹۶ درمحل این اداره تشکیل و پیشنهادات واصله مفتوح و قرائت خواهد شد و برنده مزایده طی صورتجلسه ای اعلام میگردد.
۶‏- مزایده به صورت کتبی بوده و به پیشنهادات مشروط ، شفاهی ، تلگرافی و مبهم و مخدوش همچنین پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۷‏- کلیه هزینه مزایده از قبیل کارشناسی ، هزینه چاپ و نشرآگهی در جراید و غیره بعهده برنده مزایده میباشد.
۸‏- برنده مزایده می بایست اجاره سه ماه را بعنوان ودیعه در هنگام تنظیم قرارداد به حساب موقوفه واریز ودرپایان قرارداد درصورت عدم بدهی اجاره وخسارات وارده به موقوفه مبلغ مذکور به نامبرده عودت داده خواهد شد .
 ۹‏- افراد ممنوع المعامله حق شرکت در مزایده را ندارند.
۱۰‏- کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
۱۱‏- این اداره علاوه بر شروط معمول چنانچه شرط و یا شروط دیگری را به صلاح موقوفه بداند آن را در سند اجاره درج و برنده مزایده مکلف به رعایت آن خواهد بود.
۱۲‏- برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نظرکیسیون مزایده جهت تنظیم سند اجاره به این اداره مراجعه نماید، درغیراینصورت سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفرات دوم و سوم حسب مقررات تنظیم سند اجاره خواهد شد( ضبط سپرده درصورت عدم مراجعه برای نفرات دوم و سوم نیز تسری خواهد داشت).
۱۳‏- سپرده نفرات دوم و سوم مزایده پس از تنظیم سند اجاره با برنده مزایده مسترد خواهد شد.
۱۴‏- از برنده مزایده وثیقه معتبر(چک – ضامن) بعنوان تخلیه و اجاره بهاء اخذ خواهد شد.
۱۵‏- مستاجر بایستی مورد اجاره را همانطوری که صحیح و سالم تحویل گرفته ، درپایان مدت اجاره صحیح و سالم تحویل نماید و چنانچه خسارتی به مورد اجاره ازهرنظروارد آورده باشد ملزم به پرداخت غرامت طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.
۱۶‏- تخلف از هریک از شروط مندرج در سند اجاره موجب اختیار فسخ در بقیه مدت برای اداره اوقاف خواهد بود.
۱۷‏- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر به دایره اجارات این اداره مراجعه و یا با شماره تلفن  ۴۶۸۲۱۸۲۸ تماس حاصل نمایند.
۱۸ – جهت بازديد از ملك روز يك شنبه  ۱۰‏/۲‏/۹۶ از ساعت ۱۰:۰۰ الي ۱۲:۰۰ مي باشد . ‏/
رئيس اداره اوقاف وامورخيريه شهرستان قدس
سيد ياسين شريفي
رونوشت :
– اداره کل محترم اوقاف وامورخیریه استان تهران جهت استحضار
‏-ذیحساب محترم اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران جهت اطلاع و شرکت درجلسه مزایده درموعد مقرر.
– حراست محترم اداره کل اوقاف وامورخیریه استان تهران جهت اطلاع
– بازرسي محترم اداره كل اوقاف و امور خيريه استان تهران جهت اطلاع و اقدام .
– اداره محترم حقوقی اداره کل اوقاف استان تهران جهت اطلاع و اقدام .
– اداره محترم اوقاف وامورخیریه (کلیه ادارات تابعه) جهت اطلاع و صدور دستور الصاق درتابلو اعلانات .
– دایره اجارات به انضمام یک نسخه آگهی مزایده یاد شده جهت اطلاع و پیگیری موضوع
انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

test
test
test

تبلیغات

test test test test test test test